Cyklistický výlet do jižní Anglie
27.7. - 7.8.2005
    TRASA
  MENU ANGLIE
    1. a 2. den středa 27. a čtvrtek 28. července (40-60 km)
Ráno odjezd z Prahy, trajektem do Anglie, z Hastings podél pobřeží na kole, South Downs a bílé útesy Seven Sisters
    3. den pátek 29. července (cca 60 km)
Vrcholná gotika ve Winchesteru, anglickým venkovem do Salisbury - prohlídka,
    4. den sobota 30. července (40-60 km)
Na kole po stopách megalitických památek - Old Sarum a světoznámý Stonehenge UNESCO
    5. den neděle 31. (50-70 km)
Červenozelené město Exeter, dojezd do kempu náhorní plošinou Dartmooru
    6. a 7. den pondělí 1. a úterý 2. srpna (60-100 km)
Pobřeží jihozápadní Anglie, poloostrov Lizard a okruh podél pobřeží k St. Michael's Mount s koupáním na písečných plážích, popř. až k samotnému Lanď's End
    8 . den středa 3. srpna (50-70 km)
Hrad Tintagel - údajné rodiště krále Artuše, cyklostezka Tarka Trail
    9. den čtvrtek 4. srpna (30-80 km)
Ilfracombe - krásné rybářské městečko, popř. okruh podél pobřeží i vřesovišti NP Exmoor
    10. den pátek 5. srpna
Přejezd busem do Londýna se zastávkou u hradu Winsdor - prohlídka
    11. a 12. den sobota 6. a nedělě 7. srpna
M ísto do Londýna pojedeme do Canterbury, večer odjezd do Doveru, noční trajekt do Calais, přejezd Evropy, odpoledne návrat do Prahy.
Hastings2. den čtvrtek 28. července (40-60 km)
  V dávných dobách byl Hastings nazýván Hasting a obývali ho lidé z Hastu nebo Hasteru. Hastings sehrálo významnou rolu v 11. století. Po smrti anglického krále Eduarda Vyznavače došlo ke spolu o trůn mezi hrabětem Haroldem a vévodou Vilémem. Když se hrabě Harold nechal korunovat anglickým králem, Vilém se rozzlobil a rozhodl se zaútočit na Anglii. S obrovskou ozbrojenou kavalérií a lukostřelci vyrazil dobývat Anglii a trůn a přistál v Pevensy Bay a základnu vytvořil právě v Hastings, na místě dnešního hradu. Postavil dřevěnou pevnost, kterou si s sebou přivezl z Normandie.
  14.října 1066 Vilém porazil Herolda v bitvě u Hastings a na Štědrý den byl korunován ve Westminster Abbey anglickým králem. Ve skutečnosti se tato bitva stala na Seniac Hill blízko Battle (neexistoval, proto Hastings).
  Tento dřevěný hrad byl později přestavěn jako znamení královské moci a důležitosti města Hastings jako obchodní přístav a současně nejrychlejší Hastingscesta do a z Normandie. Viliam později vyměnil hrad za 60 rytířů, kteří museli sloužit královně. Hrad byl později přestavěn na Colligiate Church of St. Mary s děkanstvím. U východní stěny sídlila kněžská a chlapecká škola a škola zpěvu. Od té doby hrad velmi prosperoval, konaly se zde jedny z prvních turnajů v Anglii, bylo zde ubytováno několik normanských králů.
  Král Jindřich II. zde nechal postavit hradní tvrz a Jan zde vydal zákon o anglické svrchovanosti. V historii hradu figuroval i Tomáš Becket, když se stal děkanem St. Mary´s Church.
  Neočekávané bouře okolo roku 1200 změnily pobřeží Hastings a město nebylo použitelné jako přístav. V roce 1287 se kus útesu (včetně tvrze) zřítil do moře. Hrad byl poté několikrát atakován Francouzi, byl vyloupen a přestal se udržovat.  V roce 1960 – 1961 byly vyměněny kameny mezi Hastings Castle a Falaise Castle v Normandii (rodiště Viléma Dobyvatele) a každý rok 14. října vlaje nad hradem vlajka jako vzpomínka na Viléma.
seven´s Sisters
  Eastbourne - dříve lázeňské městečko a velmi populární prázdninová destinace. Město uprostřed překrásné venkovské přírody a národního parku South Down, pouhých třicet minut od Brightonu. Je ideálním místem pro kulturní a sportovní vyžití a zároveň jedním z míst, které má v Británii nejvíce slunečních dnů! Podél pobřeží se táhnou překrásné křídové útesy "Seven Sisters", z nichž nejznámější je Beachy Head. «« nahoru

3. den pátek 29. července (cca 60 km)
kulatý stů kr. Artuše   Na místě dnešního Winchesteru se původně rozkládala římská osada, jejíž hlavní ulice vedla, stejně jako dnes, od Easgate u řeky Itchen až k Westgate. Od r. 829 do dobytí Normany, tedy téměř 250 let, byl Winchester hlavním městem Anglie. Je to město králů – narodil se tu Jindřich III., Marie Tudorovna zde slavila svatbu a v královské rezidenci, postavené 1222 – 1235, ve velkém sále Jindřicha III. se nachází Kulatý stůl krále Artuše. Gotická katedrála, jejíž nejstařší části jsou z 11. stol., je 178 m dlouhá – nejdelší v Anglii. Nejstarší chudobinec v Angli Hospital of St. Cross ze 12. stol. se nachází 2 km od centra.
Městečko Salisbury se nachází 40 km západně od Winchesteru. Na příkaz biskupa Poora opustili obyvatelé kolem r. 1220 antické pevnostní sídliště Old Sarum a založili v plodné nížině město nové. Gotická katedrála St. Marys´s ze 13. stol má nejvyšší věž v zemi. Zvláštní kouzlo mají šachovnicově vystavěné bloky domů – Chquers a historické hostince. «« nahoru

4. den sobota 30. července (40-60 km)

  Na kole po stopách megalitických památek - Old Sarum a světoznámý Stonehenge – kamenné kruhy z mladší doby kamenné. Průměr vnejšího kruhu je 30 m a sestává se 17 (původně 30) masivních trillitů (dva vztyčené kameny, monolity, na nichž leží další kamenná deska). Vnitřní kruh tvoří monolity.
Stonehenge  Stonehenge nápadně se tyčící uprostřed Salisburské planiny v jižní Anglii zůstává hádankou starou jako sám čas. Pouhých 13 kilometrů odtud, v městě Salisbury, se nachází jedna z nejskvělejších katedrál v celé Anglii. Sedm století, jež uplynula od chvíle, co byla postavena, jsou však jen krátkým obdobím ve srovnání s věkovitostí těchto obrovských kamenů.Zdejší pozoruhodné soustředné kamenné knihy představují výsledek tisíciletého prehistorického vývoje. Toto monumentální dílo spojuje mladší dobu kamennou se starší dobou bronzovou: vzniklo ve třech nebo dokonce čtyřech údobích v průběhu přibližně 1500 let, hlavní část mezi lety 1800 a 1400 př.n.l.
  To, co ze Stonehenge zůstává dnes, je však jen stínem jeho někdejší slávy. Více než polovina kamenů se totiž skácela, zmizely nebo je pohřbila zem.Stavba začala už kolem roku 2800 př. n. 1. (někteří odborníci tvrdí, že již koleni roku 3800 př. n. l.), kdy byl vyhlouben rozsáhlý přikop a 56 jam, nalezených v jeho hliněném náspu. Tyto jámy, pojmenované po Johnu Aubreym, jenž je v 17. století objevil, jsou dnes překryty betonem, ale první obrovitý kámen, který tu kdysi byl vztyčen a který značí vstup do areálu, takzvaný Patní kámen, prý stojí na původním místě. Mezi Aubreyho jámami a mohutnými kvádry uprostřed celé plochy leží další dva kruhy, tvořené opět jámami.Tyto kruhy se označují písmeny Y a Z a je možné, že měly jistý astronomický význam.Kolem roku 2100 př. n. I. sem bylo z Walesu dopraveno 80 kvádrů šedomodrého pískovce. Na místě byly uspořádány do dvou soustředných kruhů, ale později je nahradil kruh 30 obrovských pískovcových monolitů zvaných sarseny. Uvnitř tohoto kruhu stály dvě neúplné formace ve tvaru podkovy. Vnější podkovu tvořilo pět sarsenových trilitů (dvou kolmo vztyčených kamenů, na nichž vodorovně spočívá třetí"), vnitřní podkovu pak 19 opracovaných balvanů šedomodrého pískovce. Uvědomíme-li si. že neolitičtí dělníci používali ke kopání jen krumpáče zhotovené z jeleního paroží, tají se nám nad jejich stavbou dech.
Stonehenge  Anglosasové dali megalitu jméno Stonehenge, což značí visící kámen. Středověcí písaři ho označovali poeticky jako Tanec obrů. Mezi učenci, kteří toto místo zkoumali, panovala zásadní shoda, že Stonehenge má jisté mystické vazby, ale všichni se přeli, k čemu vlastně sloužilo. Například Inigo Jones, architekt žijící v 17. století, tvrdil, že kameny představují zbytky římského chrámu. Následující dvě století zas byla přesvědčena, že kruh z kamenů býval druidskou svatyní a že se tu praktikovalo uctívání Slunce a přinášely lidské oběti. To ovšem není pravděpodobné, protože Stonehenge bylo dokončeno nejméně 1000 let před rozkvětem druidského kultu. Pravda o této památce probleskla poprvé až ve 20. století, kdy archeologově určili její skutečné stáří a dospěli k realističtějším závěrům o jejím původním smyslu. Známo je toho však zatím jen málo. Sarseny vnějšího kruhu, z nichž každý měří na výšku pět metrů a váží 26 tun, sem pravěcí dělníci přivlekli z pahorkatiny Marlborough Downs, vzdálené asi 32 kilometrů. Na místě byly sarseny sestaveny tak přesně, že čepy na svislých kamenech bezpečně zapadly do děr vytesaných do vodorovných překladů. Desky šedomodrého pískovce, které pocházejí z vrchů Přeseli Hills v jihozápadním Walesu a váží až čtyři tuny, nejspíš přivezli na vorech podél velšského pobřeží a dále po řece Avonu. Zbytek cesty je dávní stavitelé opět vlekli.Proč ale bylo veškeré toto úsilí vynaloženo?
Stonehenge  Většina archeologů dnes zastává názor, že Stonehenge sloužilo jako obřadní pohřebiště. Poukazují při tom na množství náspů v této oblasti, která má zároveň největší koncentraci kruhových mohylových hrobů v celé Británii. V mnoha Aubreyho jámách se našly stopy pohřbu žehem, i když zároveň existují důkazy, že jámy samy byly vyhloubeny mnohem dřív, než do nich byl popel uložen. Je možné, že se jich používalo k rituálním úlitbám - tedy že do nich zbožní zemědělci lili například víno, aby si usmířili přírodní božstva, a že kruhy z kamenů představovaly jistou obřadní svatyni.V poslední době někteří astronomové tajemství kamenů údajně dešifrovali a tvrdí, že Stonehenge je prehistorický počítač, astronomicky kalendář či astrologický kalkulátor. Uspořádání kamenů má zřejmě přímý vztah k pohybům Slunce, Měsíce a planet i věčně proměnlivým souvislostem mezi nimi. «« nahoru

5. den neděle 31. (50-70 km)

  Červenozelený Exeter je hlavním městem hrabství Devon. Jsou zde římské hradby a katedrála vysvěcená r, 1333 a sojí zde Guildhall – nejstarší radnice v Anglii (kolem r. 1330).
Náhorní plošina Dartmoor – 1000 km2 – národní park s kopcovitou krajinou, rašeliništi, bažinami a vřesovišti, ale také kamennými kruhy, menhiry a valy. «« nahoru

6. a 7. den pondělí 1. a úterý 2. srpna (60-100 km)
  Pobřeží jihozápadní Anglie, poloostrov Lizard a okruh podél pobřeží k St. Michael's Mount s koupáním na písečných plážích, popř. až k samotnému Lanď's End. «« nahoru

pobřežní skály8 . den středa 3. srpna (50-70 km)
  Hrad Tintagel - údajné rodiště krále Artuše, cyklostezka Tarka Trail.
Jedním z mála míst, o kterých máme jistotu, kde jsou, je hrad Tintagel, Artušovo rodiště. První vykopávky zde probíhaly už ve 30. letech 20. století a od té doby se ještě několikrát opakovaly. Zatím poslední probíhaly v roce 1998, kdy byl učiněn zajímavý objev. Byl zde nalezen úlomek břidlice, na kterém se objevil nápis: PATER / COLI AVI FICIT / ARTOGNOV. Tato drobná, téměř nevidhrad kr. Artušeitelná poznámka byla přeložena profesorem Ch. Thomasem jako: Artognou, otec Colla, dal toto udělat. Většina artušovských nadšenců v tomto úlomku ihned viděla důkaz Artušovy existence. Jméno Artognou však nemusí znamenat přímo Artuš, může jít jen o místní jméno odvozené z keltského arth - medvěd.
  Na hradě Tintagelu je také jedno místo spjaté přímo s Merlinem. Na poloostrově je totiž jeskyně, kterou podle místních pověstí dodnes obývá jeho duch. Do této jeskyně zasahuje příliv a je také chráněna okolními skálami, takže v ní Merlin není příliš rušen návštěvníky. «« nahoru

Ilfracombe9. den čtvrtek 4. srpna (30-80 km)
  Ilfracombe - krásné rybářské městečkos přístavem. Národní park Exmoor (Devon a Somerset) má jádrové velké vřesoviště (u nás bychom takové marně hledali), obklopené rozsáhlými pastvinami. Břidlicové formace různého stáří a barev, částečně zvětralé, jsou u Bristol channel divoce krásné. Na druhé straně pohoří Exmoor, které se u Dunkery Beacom zvedá do výše 521m. «« nahoru

WindsorWinsdsor10. den pátek 5. srpna
  Zámek Windsor 34 km západně od Londýna. Hrad byl již od poloviny 12. stol (Král Eduard III.) sídlem panovníků. Postupně byl přestavován. Velké úpravy prováděl Jiří IV. (1720), Vilém IV. a královna Viktorie (1830). Dnes je to největší obydlený zámek na světě (13 akrů). «« nahoru

Canterbury11. den sobota 6. srpna
  A kam se vydáme dál přesně nevím. Vzhledem k mimořádné situaci v Lodýně budeme směrovat další cestu k Canterbury, sídelnímu městu biskupa ležícímu 90 km východně od Londýna. Město založili Římani a dali mu jméno Durovernum. Král Kentu Ethelbert je r. 560 učinil svým sídlem. V r. 597 sv. Augustin založil klášter. V r. 1170 byl ve zdejší významné katedrále (vstup do 18:00 - Adult L5, Concessions L4) zavražděn Thomas Becket, který odmítl podřízení duchovenstva králi Jindřichu II. Po Becketově svatořečení se Canterbury stalo největším poutním místem v Anglii. V r. 1942 bylo mnoho památek zničeno bombardováním. Katedrála z 15. stol. stojí na základech kostela z r. 597. Další významno stavbou je kláštet založený sv. Augustinem. Za pozornost stojí kostel sv. Martina se zbytký římského chrámu a sasko-normanskou křtitelnicí vysokou jeden metr. V parku Dana Johna jsou pozůstatky římské cesty.
«« nahoru
 • Úvod - pokyny k zájezdu
  Vybavení na cestu
  Kempy
  Trasa
 • 2. den

 •     Hastings
      Hastings
 • 3. den

 •     Winchester
      Salisbury
 • 4. den

 •     Old Sarum
      Stonehenge
 • 5. den

 •     Exeter
      Dartmoor
 • 6. a 7. den
      St. Michael's Mount
 • 8. den
      Tintagel
      Tintagel
      Tintagel /CZ
 • 9. den
      Ilfracombe
      Exmoor
 • 10. den
      Windsor
 • 11. den
      London
      London
      Canterbury
  Stručné dějiny GB
  Panovníci
  Odkazy
  Písně na cestu
  Fotky z cesty
  Komentíř k cestě
  © Čtrnáctka 2005